IQOS Care Plus

Услови и правила за учество во IQOS Care Plus

 1. Примена на услови/Квалификуваност

  • 1.1. Овие услови и правила (Услови) се применуваат и го регулираат Вашето учество во програмата IQOS Care Plus (IQOS Care Plus). Треба внимателно да ги прочитате овие Услови, бидејќи тие влијаат на Вашите законски права и ги уредуваат Вашите односи со Друштвото за производство и трговија со производи од тутун Филип Морис Тутунски Комбинат Прилеп ДОО Скопје, друштво основано според законите на Северна Македонија, со седиште на Максим Горки 13, 1000 Скопје, Северна Македонија (Филип Морис)

  • 1.2. Вие имате право за членство во IQOS Care Plus само ако: (i) сте возрасен пушач или корисник на IQOS на возраст од 18 години и повеќе и сте регистрирани во нашата база на податоци за IQOS; и (ii) вашиот главен престој е во земја во која е достапен IQOS Care Plus.

  • 1.3. За да учествувате во IQOS Care Plus, мора да регистрирате квалификуван уред купен во Северна Македонија, како што е опишано во став 2.1 (Уред) во нашата база на податоци или на https://mk.iqos.com, кај IQOS консултантот или во соодветна IQOS продавница.

  • 1.4. Доколку вашиот уред е купен надвор од Северна Македонија, ќе имате право на членство во IQOS Care Plus само под следниве услови: (i) ако го регистрирате вашиот уред во нашата база на податоци на https://mk.iqos.com, или преку нашите IQOS консултанти или во овластените продажни локации за IQOS во рок од 15 дена од датумот на започнување на IQOS Care Plus во Северна Македонија и (ii) ако уредот е во исправна состојба. Придобивките што произлегуваат од IQOS Care Plus се дадени дополнително и без да се во спротивност со сите права предвидени со законите за заштита на потрошувачите во земјата на купување на вашиот уред.

  • 1.5. Со пријавување за IQOS Care Plus, преку кликнување на „Се согласувам“ или слично копче или со регистрација за IQOS Care Plus преку https://mk.iqos.com, преку IQOS консултант, соодветна IQOS продавница или користење на IQOS Care Plus на друг начин, Вие се согласувате дека се обврзувате со овие Услови. Исто така, ако регистрирате друг уред, или ако ги промениме овие услови, а потоа користите IQOS Care Plus, се согласувате дека ќе бидете обврзани со овие услови. Прифаќањето на овие Услови се смета дека се случува во земјата на регистриран престој според нашата база на податоци за IQOS.

  • 1.6. Ако не се согласувате (или не можете да ги почитувате) овие услови, тогаш не ви е дозволено да користите IQOS Care Plus.

  • 1.7. Ниту една измена на овие услови од Ваша страна не е дозволена, освен ако Филип Морис експлицитно не се согласи писмено.

  • 1.8. Вашата употреба на IQOS Care Plus е на наше дискреционо право и ние може да ја одбиеме Вашата апликација за употреба, или може да го прекинеме Вашето право да го користите IQOS Care Plus од која било причина, вклучително и ако прекршите било кои од овие услови.

  • 1.9. Исто така, ние го задржуваме правото да ги измениме овие услови и IQOS Care Plus со известување во секое време. Доколку не се согласувате со таквите измени, може да го прекинете членството во IQOS Care Plus.

 2. Подобни уреди/регистрација

  • 2.1. Следниве модели на уреди се подобни за регистрација во IQOS Care Plus:
   • • IQOS 2.4, IQOS 2.4+, IQOS 3, IQOS 3 DUO, IQOS ORIGINALS DUO
   • • LIL SOLID 2.0 и LIL SOLID Ez.
   • • IQOS 3 MULTI

  • 2.2. Уредот мора да има читлив и валиден сериски број. Половните уреди не се квалификуваат за регистрација.

  • 2.3. За сите нови корисници, кои се регистрираат во нашата база на податоци по датумот на започнување со IQOS Care Plus, можете да станете член на IQOS Care Plus со прифаќање на условите и преку регистрирање на вашиот уред во рок од 30 дена од датумот на купување.

  • 2.4. При завршување на постапката за регистрација, мора да ги обезбедите сите потребни задолжителни информации на точен и комплетен начин и да ги ажурирате овие информации. Доколку не ги пополните задолжителните полиња во формуларот за апликација (на пример, возраст, статус на пушач, е-пошта и/или телефонски број), Вашата апликација нема да биде обработена. Ако дадете неточни или нецелосни информации, Филип Морис го задржува правото да го прекине вашето членство во IQOS Care Plus без најава.

  • 2.5. По процесот на регистрација за IQOS Care Plus, ќе бидете информирани дали вашата регистрација е успешна. Членството во IQOS Care Plus и понудените услуги се лично за Вас и не може да бидат пренесени на трети лица.

  • 2.6. Вашата употреба на IQOS Care Plus е поврзана со вашата земја на престој. Бидејќи IQOS Care Plus е достапен само во одредени земји, ако ја промените вашата земја на престој, тогаш мора да не известите и повторно да аплицирате за да користите IQOS Care Plus во вашата нова земја на престој.

 3. Рок и престанок

  • 3.1. Вашето членство во IQOS Care Plus почнува од датумот на прифаќање на овие Услови и важи (а) во рамките на преостанатото време на гарантниот период од 24 месеци, доколку сте го купиле Вашиот Уред во Северна Македонија, или (б) за времетраење од 24 месеци од денот на прифаќање на овие Услови и регистрирање на Уредот, доколку сте го купиле Вашиот Уред надвор од Северна Македонија.

  • 3.2. Може да го прекинете вашето членство во IQOS Care Plus во секое време што веднаш ќе стапи на сила со тоа што ќе го известите Филип Морис преку contact.mk@iqos.com, или во соодветната IQOS продавница. По престанокот на вашето членство, веќе немате право да ги примате услугите за кој било од вашите уреди.

  • 3.3. Филип Морис може да го прекине вашето членство во IQOS Care Plus во секое време што стапува на сила веднаш ако ги прекршите овие услови. Филип Морис исто така може да го прекине вашето членство од која било причина по известување од 30 дена.

  • 3.4. Членството во IQOS Care Plus Ви дава право на услугите опишани во ставовите 4 и 5 (Услуги).

 4. Случајно оштетување на уредот

  • Ако Вашиот уред претрпи случајна и ненамерна штета што влијае на функционалноста на Вашиот уред, што не е предизвикана од ваша злоупотреба или невнимателно однесување (случајно оштетување) може да бидете квалификувани за добивање уред за замена, како што е опишано во овој став 4.

  • Оштетениот уред (вклучувајќи ги сите компоненти) мора да му го дадете на Филип Морис и ќе ви биде обезбеден уред за замена со ист тип, еквивалентен по перформанси и сигурност на нов уред . Ако не е достапен уред од ист вид, тогаш како замена ќе се обезбеди уред кој е барем функционално еквивалентен на тој што сте го имале. Филип Морис ќе ги задржи сите заменети уреди. Ако е оштетен само дел од уредот, на пр. држачот за патрони или полначот, тогаш само оштетениот дел ќе се замени и Филип Морис ќе го задржи само заменетиот дел од уредот.

  • Ограничувања од случајно оштетување

   • Мора да ги преземете сите разумни мерки на претпазливост за да го заштитите Вашиот уред и да го користите и одржувате Уредот во согласност со неговите упатства и упатството за корисникот. Ако не го сторите тоа, немате право на уред за замена.

   • Вие сте ограничени на една замена на IQOS држачот на патрони и една замена на IQOS полначот од подобниот Уред, како и една замена кај еднокомпонентните уреди, од ставот 2.1 за случајно оштетување за секој регистриран Уред. Откако ќе се заврши првото барање, програмата Случајно оштетување во Вашата земја на престој ќе престане. Сепак, сè уште можете да ги примате останатите Услуги предвидени во овој документ за Вашиот Уред до крајот на Вашето членство.

   • Вие немате право на Уред за замена каде што случајното оштетување е предизвикано пред датумот на лансирање на IQOS Care Plus или кога се применува некоја од следниве околности:
    • кој било производ што не е квалификуван уред според списокот содржан во став 2.1;
    • штета предизвикана од злоупотреба или лошо користење, или од вистинско или пробано изменување или модифицирање на уредот, струен удар;
    • Уреди со сериски број што е изменет, избришан или отстранет;
    • Уреди што се отворени, сервисирани, модифицирани или изменети на начин што не е овластен од Филип Морис;
    • загуба или кражба на вашиот уред;
    • козметичко оштетување на Вашиот уред што не влијае на функционалноста на Уредот, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, ситни пукнатини, гребнатини, вдлабнатини, скршена пластика на приклучоците и обезбојување;
    • оштетување или откажување предизвикано од нормално абење и гребење и/или од употреба на Уредот;
    • неправилно ракување или контакт со течност, оштетување од пожар, поплавување или природна непогода, војна, тероризам или виша сила;
    • дефект поради употреба на некомпатибилен производ;
    • оштетување или дефект предизвикан од лоша употреба спротивна на опишаната во придружното корисничко упатство или
    • расипување поради дефекти во материјалите и/или изработката и/или дизајнот; сепак, ваквите дефекти може да бидат покриени одделно во согласност со важечките закони за заштита на потрошувачите во земјата на купување.

   • Поднесување барање за случајно оштетување

    • Потребно е:
     • да го пријавите Вашето побарување до Филип Морис преку соодветна IQOS продавница што е можно поскоро, а не подоцна од [14] дена од денот кога Вашиот уред претрпел случајно оштетување, вклучувајќи ги и следниве информации: (1) сериски број на оштетениот уред; (2) опис на симптомите, проблемите со или причините за оштетување на уредот; (3) пораки за грешки; и (4) преземени активности пред Уредот да појави проблеми и какви било чекори што сте ги презеле за решавање на проблемот;
     • ако тоа го побара Филип Морис, мора да обезбедите доказ за купување на вашиот уред;
     • следете ги упатствата за пакување и испраќање од Филип Морис за испорака на оштетениот уред до Филип Морис; и
     • на секој начин усогласете се со овластениот процес за враќање на уредите на Филип Морис.

    • Исто така може да поднесете барање преку центарот за грижа на корисници со јавување на бројот даден на https://mk.iqos.com за вашата земја на престој и обезбедување на истите информации детално опишани во ставот 4.4.1.

    • Филип Морис ќе утврди дали имате право на уред за замена во согласност со овие Услови. Ако имате право на уред за замена, тој ќе ви биде доставен на следниот начин:
     • Служба за достава. Можете да го вратите оштетениот уред во соодветната IQOS продавница и во содветниот IQOS сервис каде ќе Ви биде обезбедена замена.

    • Ако барате уред на замена во земја која не е земјата на набавка на уредот, ќе треба да ги почитувате сите важечки закони и регулативи за увоз и извоз и ќе одговарате за сите царински давачки, данок на додадена вредност и други придружни даноци и такси што може да важат.

 5. Меѓународна поддршка* [достапно од денот на комерцијализација на IQOS во Северна Македонија]

  • Имате пристап до бесплатен меѓународен број (одредени трошоци може да настанат на некои локации) кога патувате во странство во земји каде IQOS е комерцијализиран од Филип Морис или од неговите филијали, или од негов овластен партнер. Оваа услуга вклучува помош за проблеми од искусни агенти на IQOS.

  • Опциите за услугата, достапноста на уредот, времето на реакција и испорака може да варираат во зависност од земјата. Оваа услуга нема да влијае на вашите законски права кои важат во земјата на купување.

  • Ограничувања од меѓународна поддршка
   • Ограничувањата содржани во ставот 4.3 (Ограничување) важат и за меѓународна поддршка.
   • *Услугата Меѓународна поддршка не е достапна за уредите LIL SOLID 2.0 и LIL SOLID Ez.

  • Поднесување барање под меѓународна поддршка

   • Потребно е:
    • Да го пријавите Вашето побарување во центарот за грижа на корисници со вртење на бројот 0800 2599 2599; кај некои мобилни оператори постојат ограничувања за врската. Доколку тоа се случи, може да стапите во контакт со нас на +41 21 547 88 88 (Може да важат одредени трошоци, па ве молиме консултирајте се со вашиот оператор за детали) што е можно поскоро, а не подоцна од [1] ден од денот кога Вашиот уред доживеал случајно оштетување или настанакле проблеми со Уредот дефинирани во однос на материјалот или изработката кога уредот се користи во согласност со упатството за корисници, вклучувајќи ги следниве информации: (1) сериски број за оштетениот уред; (2) опис на симптомите, проблемите со или причините за оштетување на уредот; (3) пораки за грешки; и (4) преземени активности пред Уредот да доживее проблеми и какви било чекори што сте ги преземале за решавање на проблемот;
    • ако тоа го побара Филип Морис, мора да обезбедите доказ за купување на вашиот уред;
    • следете ги упатствата за пакување и испраќање од Филип Морис за испорака на оштетениот уред до Филип Морис; и
    • на секој начин усогласете се со овластениот процес за враќање на уредите на Филип Морис.

   • Филип Морис ќе утврди дали имате право на уред за замена во согласност со овие Услови. Ако имате право на уред за замена, тоа ќе ви биде доставено на следниот начин:
    • Курирска достава (доколку е возможно). Уредот за замена ќе ви биде доставен, а вие ќе треба да го испратите оштетениот уред до Филип Морис.
    • Служба за достава. Можете да го вратите оштетениот уред во соодветната IQOS продавница и во содветниот IQOS сервис каде ќе Ви биде обезбедена замена.

   • Услуга по пошта (доколку е возможно). Филип Морис ќе ви овозможи припејд поштарина и амбалажа што е потребна за да можете да ја испратите вашата оштетена опрема до Филип Морис и откако ќе заврши прегледот, Филип Морис ќе ви го врати уредот или ќе ви достави соодветна замена. Филип Морис ќе ги плати поштенските трошоци до и од Вашата локација ако ги следите сите инструкции. Вие ќе треба да ги испочитувате сите важечки закони и регулативи за увоз и извоз и ќе бидете одговорни за сите царински давачки, данок на додадена вредност и други придружни даноци и такси што може да настанат.

 6. Други услуги

  • IQOS консултант. Ќе имате пристап до дедициран консулант кој ќе ви помогне да се префрлите од цигари на IQOS. Пристапот е за време на нормалното работно време во вашата земја на престој.

  • Први до информации. Ќе добиете вести и информации за IQOS Care Plus, производи и услуги на IQOS, покани за учество во специјални настани и активности, како што е презентација на нови производи или попусти и други промоции, персонализирани информации за производи и специјални понуди и/или услуги, пристап до ексклузивни содржини или настани, релевантни новости за учесниците.

  • Брза замена. Оваа услуга обезбедува брза замена на вашиот Уред во гарантираниот временски период во случај на случајно оштетување и/или ако настанале проблеми со Уредот дефинирани во однос на материјалот или изработката кога Уредот се користи во согласност со упатството за корисници. За замена како резултат на случајно оштетување, вие сте ограничени на една услуга за брза замена. Правото за оваа услуга ја одредува Филип Морис. Оваа услуга се применува само на избраните локации во вашата земја на регистрација.

  • Специјални понуди. Вие имате право на специјални понуди и придобивки за сите додатоци и опрема што ги купувате за време на вашето членство.

 7. Вашите обврски

Вие се согласувате:

 • да не ја злоупотребувате програмата IQOS Care Plus и услугите;
 • да ја чувате вашата сметка за членство безбедна и сигурна;
 • кога се случува размена, секој заменет уред станува Ваша сопственост и заменетиот уред станува сопственост на субјектот што ја прави размената; и
 • да го почитувате важечкиот закон.

 1. Гаранција/ограничување од одговорност

  • Бидејќи вашето членство во IQOS Care Plus е бесплатно, утврдено е „Како што е“ и без никаква гаранција.

  • Филип Морис нема да биде одговорен, во најголема мера дозволена според важечкиот закон, без оглед дали е во случај на повреда (вклучително и небрежност или повреда на законска должност), договор, погрешно претставување, враќање или на друг начин за какви било директни загуби, загуби на профит, продажба, приходи или заштеда, губење на деловна активност, осиромашување на добра волја и/или слични загуби или загуба или корупција на податоци или информации, или чиста економска загуба, или за каква било посебна, индиректна или последователна загуба, трошоци, штети, давачки или трошоци, кои произлегуваат или на друг начин настануваат од вашето членство во IQOS Care Plus или користењето на Услугите. Филип Морис не одговара за ниту една загуба опишана во овој став 2, дури и ако сте го информирале Филип Морис за можноста за такви загуби.

 2. Разно

  • IQOS Care Plus не е полиса за осигурување или трговска гаранција за кој било производ или услуга.

  • IQOS Care Plus во моментов се обезбедува бесплатно.

  • Детали за обработката на вашите лични податоци што ни ги давате се опишани во нашето Известување за приватност, достапно на https://mk.iqos.com/mk/pravni-napomeni/2

  • Овие Услови подлежат на законите каде што е регистрирано седиштето на Филип Морис. Секој правен спор ќе биде предмет на ексклузивна надлежност на градот во кој Филип Морис има регистрирано седиште.

  • За прашања, барања и информации за контакт, ве молиме обратете се на https://mk.iqos.com, нашиот центар за грижа за корисници на бројот 080099099 или посетете не во најблиската продажна локација на IQOS.