IQOS не е без ризик. Ослободува никотин кој создава зависност. Само за полнолетни.