СООПШТЕНИЕ ЗА IQOS ОД FDA

FDA (Food and Drug Administration) т.е. Агенцијата за храна и лекови е федерална агенција во рамки на Министерството за здравство и социјални услуги на Соединетите Американски Држави, едно од извршните федерални министерства на САД. FDA е одговорна за регулирање, меѓу другото, на производството, продажбата и дистрибуцијата на тутунски производи во САД со цел заштита на јавното здравје и намалување на употребата на тутун кај малолетните лица.

По сеопфатна анализа на научните докази, Агенцијата за храна и лекови на САД го одобри налогот за пуштање на пазарот за IQOS, со следниве заклучоци:

По сеопфатна анализа на научните докази обезбедени од страна на Филип Морис, FDA даде дозвола IQOS да се комерцијализира во Соединетите Американски Држави со следниве информации:

“a) IQOS го загрева, а не го согорува тутунот;
б) употребата на овој уред значително го намалува производството на штетни и потенцијално штетни хемикалии;
в) научните истражувања потврдуваат дека целосен премин од класичните цигари на IQOS значително ја намалува изложеноста на телото на штетни и потенцијално штетни материи.”

Важни информации: IQOS не е без ризик. Со негова употреба се ослободува никотин, кој создава зависност.
*Извор: Налог на FDA за комерцијализација на системот IQOS од 7 јули 2020 година.

MRTP е кратенка од Modified Risk Tobacco Product, што во превод значи тутунски производ со модифициран ризик.
На 7 јули 2020 година, Агенцијата за храна и лекови (FDA) на САД даде овластување за комерцијализација на IQOS уредот во САД, заедно со три различни варијанти на HeatSticks, со тврдење дека со нивна употреба се намалува изложеноста на штетни и потенцијално штетни состојки. Со ова IQOS е првиот и единствен систем за загревање тутун во САД кој е одобрен како тутунски производ со модифициран ризик и кој ги информира потрошувачите за намалена изложеност на штетни и потенцијално штетни состојки.
Агенцијата за храна и лекови на САД ги донесе ваквите одлуки по неколкугодишни прегледи на сите научни докази кои се достапни за IQOS. Од почетокот до крајот на научните прегледувања, FDA постави 86 прашања во врска со примената на производот, бараше појаснувања или дополнителни податоци.
Откако ги разгледа научните докази за IQOS, Агенцијата за храна и лекови на САД го одобри налогот за пуштање на пазарот за IQOS, со следниве заклучоци:
“a) IQOS го загрева, а не го согорува тутунот;
б) употребата на овој уред значително го намалува производството на штетни и потенцијално штетни хемикалии;
в) научните истражувања потврдуваат дека целосен премин од класичните цигари на IQOS значително ја намалува изложеноста на телото на штетни и потенцијално штетни материи.”

Важни информации: IQOS не е без ризик. Со негова употреба се ослободува никотин, кој создава зависност.
*Извор: Налог на FDA за комерцијализација на системот IQOS од 7 јули 2020 година.

FDA т.е. Агенцијата за храна и лекови е владина агенција во САД одговорна за заштита на јавното здравје. FDA регулира разни производи за потрошувачите, вклучувајќи и тутун. Сепак, американскиот закон експлицитно забранува да се тврди, изрично или имплицитно, дека тутунскиот производ е „одобрен од FDA“, бидејќи законските стандарди што важат за тутунски производи не се наменети да покажат, меѓу другото, дека тутунскиот производ е „безбеден“ или „ефективен“ (т.е. стандардите што важат за лекови и медицински помагала) со оглед на тоа што не сите тутунски производи се без ризик. Наместо тоа, FDA овластува (или не) пуштање на тутунски производи на пазарот во САД како „тутунски производи со модифициран ризик“, кога тие се наменети да се продаваат со тврдења за модифициран ризик или изложеност. Philip Morris International достави повеќе барања за MRTP за системот IQOS.
По детално разгледување, FDA издаде налог за модифицирана изложеност, со кој се потврдува дека IQOS „значително го намалува создавањето на штетни или потенцијално штетни состојки“ и дека „целосното преминување од конвенционални цигари на системот IQOS значително ја намалува изложеноста на штетни или потенцијално штетни состојки*.

Важни информации: IQOS не е без ризик. Со негова употреба се ослободува никотин, кој создава зависност
Извор: Испитувања за намалена изложеност на штетни состојки спроведени од PMI во траење од 3 месеци, во Јапонија и САД, во речиси реални услови. Во текот на овие испитувања, била мерена изложеноста на 15 штетни состојки и биле споредени нивоата забележани кај пушачи кои преминале на IQOS со нивоата измерени кај пушачи кои продолжите да пушат цигари.

Одлуките на американската Агенција за храна и лекови, со кои се овластува комерцијализација на IQOS системот со информации за намалена изложеност на штетни состојки, покажуваат дека IQOS е фундаментално различен производ во споредба со цигарите. IQOS е подобар избор за возрасни пушачи кои би продолжиле да пушат. За разлика од цигарите, системот IQOS го загрева тутунот наместо да го гори. Ова значително го намалува создавањето на штетни или потенцијално штетни состојки во споредба со чадот од цигарите.
Покрај тоа, научните студии покажаа дека целосното преминување од конвенционални цигари на системот IQOS значително ја намалува изложеноста на телото на штетни или потенцијално штетни состојки.*

Важни информации: IQOS не е без ризик. Со негова употреба се ослободува никотин, кој создава зависност.
*Извор: Испитувања за намалена изложеност на штетни состојки спроведени од PMI во траење од 3 месеци, во Јапонија и САД, во речиси реални услови. Во текот на овие испитувања, била мерена изложеноста на 15 штетни состојки и биле споредени нивоата забележани кај пушачи кои преминале на IQOS со нивоата измерени кај пушачи кои продолжите да пушат цигари.

Слично на нашиот систем IQOS кој загрева, а не согорува, производите за „вејпинг“ се производи без тутунски чад кои се алтернатива на пушењето. Сепак, има и важни разлики помеѓу нив. Електронските цигари не содржат тутун. Наместо тоа, тие ја загреваат електронската течност (e-liquid) која содржи никотин и ароми и така се создава аеросол.
Досега, ниту еден производ за „вејпинг“ не е овластен за продажба од страна на американската FDA.
Системот IQOS е првиот и единствен систем за загревање тутун кој е овластен во САД како тутунски производ со модифициран ризик. FDA заклучи дека целосно преминување на IQOS ја намалува изложеноста на телото на штетни или потенцијално штетни состојки.*

Важни информации: IQOS не е без ризик. Со негова употреба се ослободува никотин, кој создава зависност.
* Испитувања за намалена изложеност на штетни состојки спроведени од PMI во траење од 3 месеци, во Јапонија и САД, во речиси реални услови. Во текот на овие испитувања, била мерена изложеноста на 15 штетни состојки и биле споредени нивоата забележани кај пушачи кои преминале на IQOS со нивоата измерени кај пушачи кои продолжите да пушат цигари.

Одлуките на американската FDA, со кои се овластува комерцијализирање на IQOS на пазарот во САД со информации за намалена изложеност, нè поттикнува да ја продолжиме нашата мисија за замена на цигарите со производи засновани на наука, без чад и со примена на нашите одговорни продажни практики.

Продажните практики на Филип Морис мора секогаш да се придржуваат кон следниве четири основни принципи:

1) Ние ги пласираме и продаваме нашите производи на возрасни пушачи.
2) Ние ги предупредуваме потрошувачите за здравствените ефекти на нашите производи.
3) Промоцијата на нашата производи е транспарентна и точна.
4) Го почитуваме законот.

IQOS не е без ризик. Ослободува никотин кој создава зависност. Само за полнолетни.